Wdrożenie systemu klasy ERP oznacza przejście na nowy wymiar zarządzania firmą. System zapewnia pełną kontrolę nad wszystkimi procesami w firmie. Umożliwia wypracowanie mechanizmów pozwalających na wielowymiarową analizę rentowności oraz kosztów działalności.Oferowane przez 7Technology dedykowane rozwiązania IT uwalniają nowe możliwości, są wysokooktanowym paliwem przyspieszającym rozwój firmy.

Finanse i Księgowość

Obszar finansowo-księgowy to o wiele więcej, niż obowiązkowa ewidencja zdarzeń gospodarczych.   

Wraz z Comarch ERP XL zyskujesz narzędzie, które pozwala na kompleksową analizę sytuacji całej firmy, na bazie danych finansowo-księgowych.  

 

Obsługa księgowa zgodnie z obowiązującymi przepisami  

 • zgodność z Ustawą o Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – bieżące dostosowywanie systemu Comarch ERP XL do zmieniających się regulacji
 • elastyczny, wielopoziomowy plan kont tworzony ręcznie lub za pomocą kreatora
 • ergonomia codziennej pracy – szybkie wyszukiwanie kont wg różnych kryteriów
 • obsługa pełnej księgowości w formie dzienników cząstkowych grupujących operacje gospodarcze danego rodzaju
 • wstępne ujęcie zapisów księgowych do tzw. buforów księgowań, w których zapisy podlegają weryfikacji i mogą być modyfikowane,
 • łatwy dostęp do dokumentów źródłowych z poziomu zapisów księgowych
 • automatyzacja księgowań - ‘inteligentne’ schematy księgowań rozpoznające cechy księgowanych dokumentów i automatycznie dokonujące dekretacji

VAT pod kontrolą 

 • elastyczność w zakresie definiowania i odliczania stawek VAT
 • ewidencja pozwalająca na prowadzenie rejestrów VAT, określenie obowiązku podatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób umożliwiający sporządzenie deklaracji VAT
 • rejestr VAT tworzony automatycznie w oparciu o dokumenty handlowe wprowadzone w systemie
 • możliwość wprowadzenia faktur VAT w sposób uproszczony – bezpośrednio do rejestrów VAT
 • obsługa deklaracji podatkowych, np. VAT-7, VAT-UE i inne.

Zarządzanie płynnością finansową: 

 • skuteczne raportowanie należności i zobowiązań, zarówno konkretnego kontrahenta, jak i wszystkich podmiotów, z którymi firma współpracuje
 • sprawne kojarzenie płatności i dokumentów - informacje o uregulowaniu należności i zobowiązań mogą być ujęte w systemie jako rozliczenia (skojarzenie dokumentu faktury z dokumentem zapłaty) lub jako rozrachunki (skojarzenie dekretów powstałych w wyniku zaksięgowania faktury i zapłaty)
 • możliwość częściowego rozliczenia należności, czy zobowiązań
 • elastyczne wystawianie kompensat -  ewidencja saldowania wzajemnych należności i zobowiązań wynikających z dokumentów sprzedaży i zakupu w ramach tego samego podmiotu lub w ramach różnych podmiotów (kompensaty jedno- i wielostronne)

Wielowalutowość: 

 • automatyczne pobieranie kursów NBP
 • naliczanie różnic kursowych - po zaksięgowaniu raportu bankowego/kasowego dokumenty różnic kursowych mogą być automatycznie księgowan
 • mechanizm wyceny środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej (tzw. magazyn walut) -  kontrola prawidłowego rozchodowania waluty po odpowiednich kursach wynikających z operacji przychodowych

Dynamiczne raportowanie: 

 • łatwe uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących wskazanych środków trwałych, z możliwością określenia zakresu analiz na podstawie rozbudowanej listy parametrów.

algorithms of success

comarch radwag citrix2 Microsoft Gold Application SAP Partner Edge Veeam nowe QNAP mcafee bizerba Lenovo slver Nice Label Webcon Premium Partner Juniper T-Systems HP IBM VMWare